Polityka prywatności

                                                                                        POLITYKA PRYWATNOŚCI                     

                                                                           Sklepu internetowego www.stagebox.pl

 

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres przetwarzania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sprzedaży poprzez Sklep internetowy www.stagebox.pl.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Imternetowego www.stagebox.pl jest
Rafał Januszek Prolaudz siedzibą w Żorach przy ul. Marii Konopnickiej 29,  NIP 651-159-48-60, REGON 240752263, 
adres poczty elektronicznej: rafal@stagebox.pl, 
zwana dalej "Administratorem".

3. Dane osobowe Użytkowników w sklepie Internetowym przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanej dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Użytkownika lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; 

b) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Użytkowników, których dane dotyczą, 
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

II. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

a) wysyłki towaru na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli Użytkownik - Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. – dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu

 b) realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (umowa kupna-sprzedaży) lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy.

c) marketing, newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

d) do celów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi na przechowywanie tych danych.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

a) Imię i nazwisko, 

b) Adres dostawy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

c) Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – jeżeli jest inny niż adres dostawy, 

d) Numer telefonu kontaktowego,

e) Adres poczty elektronicznej.

f) Nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej.

3.  Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Użytkownik -  Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

5. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) przewoźnicy, firmy kurierskie – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

c) podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

d) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

e)dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z oferty sklepu internetowego stagebox.pl poprzez zawieranie umów kupna-sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane osobowe dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez sklep internetowy stagebox.pl drogą elektroniczną. 

2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i  wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek 
z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu stagebox.pl przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji.

2. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do ich sprostowania, uzupełnienia lub zmiany swoich danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe. Bądź też ma prawo do ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  ma prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi.

4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

V. PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z prawem oraz  zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzane były te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu oraz inne właściwe przepisy.