Odstąpienie od umowy

       WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat (sprzedawca): 

...............

...............

...............

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ................ 

Numer zamówienia: ....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................

Adres konsumenta: .....................................................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ......................................................... 

 

Data ............................................................. 

.......................................................

Podpis